Grzyby.Grzybnia.pl Grzyby.Grzybnia.pl

GRZYBY

GRZYBNIA

PIECZARKI

BOCZNIAKI

Regulamin Drukuj Email
01 maja 2018, autor: Redakcja

Regulamin platformy grzyby.grzybnia.pl

Informacje wstępne
Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z platformy dostępnej pod adresem grzyby.grzybni.pl

Właścicielem i administratorem platformy jest:
SPYRA Szymon Spyra
ul. Kombatantów 102 e
43-229 Ćwiklice

Definicje
Platforma – miejsce w którym użytkownik może dokonać dodać ogłoszenie poprzez złożenia zamówienia w formie e-mail.
Użytkownik/Zamawiający – osoba korzystająca z Platformy.
Usługodawca –
SPYRA Szymon Spyra
ul. Kombatantów 102 e
43-229 Ćwiklice
Polityka cookies – dokument umieszczony na Platformie zawierający zbiór zasad techniczno - organizacyjnych związanych z funkcjonowaniem Platformy, stanowiący część integralną niniejszego Regulaminu.

§1
Warunki rekrutacji i rejestracji

1. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Usługodawca świadczy usługi publikacji ogłoszeń zamawianych poprzez wysłanie emaila.
2. Zamawiający w celu zamówienia publikacji ogłoszenia wysyła emailowe zamówienie zawierające nazwę firmy, imię, nazwisko, adres, numer telefonu, adres emailowy i treść ogłoszenia.
3. Usługodawca podejmuje decyzję o publikacji ogłoszenia, o czym informuje zamawiającego w formie emailowej w ciągu 7 dni od daty otrzymania zamówienia.

§2
Koszty

Usługi realizowane są nieodpłatnie.

§3
Dane osobowe

1. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane na potrzeby realizacji publikacji ogłoszenia. W ogłoszeniu publikowane są dane niezbędne do realizacji głoszenia. Usługodawca posiada wdrożoną Politykę Ochrony Danych Osobowych. Usługodawca – administrator przetwarza dane osobowe z związku z wykonywaniem usług stosując przepisy RODO.
2. Podanie wszystkich danych jest konieczne do realizacji usług on-line, a o których mowa powyżej.
3. Podanie niepoprawnych danych powoduje wystawienie błędnego dokumentu.

§4
Prawa i obowiązki stron

1.1. Prawa i obowiązki użytkownika

1. Korzystając z Platformy Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu, powszechnie obowiązujących przepisów prawa polskiego oraz zwyczajów przyjętych w zakresie posługiwania się siecią Internet.
2. Działanie niezgodne ze wskazanymi regulacjami rodzi po stronie Użytkownika odpowiedzialność i obowiązek naprawienia powstałej szkody na zasadach ogólnych.
3. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że wszelkie informacje istotne dla funkcjonowania Platformy będą udostępnione na stronach Platformy i zostaną uznane za prawidłowo do niego dostarczone.
4. Użytkownik jest zobowiązany informować o zmianach danych przekazanych w trakcie rejestracji oraz ich aktualizacji. W przypadku niezaktualizowania danych Usługodawca nie odpowiada za błędnie wystawione oraz wysłane dokumenty.
5. Użytkownik ma prawo rezygnacji w każdej chwili z korzystania z platformy i żądania usunięcia jego danych osobowych z zasobu Usługodawcy.

2.1. Prawa i obowiązki Usługodawcy

1. Usługodawca ma prawo wypowiedzieć umowę o świadczenie usług Użytkownika w przypadku gdy:

  • Użytkownik narusza postanowienia regulaminu
  • Użytkownik korzysta z platformy w sposób sprzeczny z jej zasadami i celem
  • Użytkownik przesyła do innych użytkowników lub udostępnia ogólnie informacje o charakterze obraźliwym, wulgarnym, handlowym, reklamowym, promocyjnym
  • Użytkownik narusza przepisy prawa.

2. Usługodawca realizuje obowiązki zgodnie z przepisami prawa.

§5

Reklamacje

1. Użytkownik ma prawo złożenia reklamacji związanych z niewykonaniem lub nieprawidłowym wykonaniem usług przez Usługodawcę.

2. Zgłoszenie reklamacji należy przesłać na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub SPYRA Szymon Spyra, ul. Kombatantów 102 e 43-229 Ćwiklice w formie pisemnej z podaniem danych Użytkownika, adresu e-mailowego do korespondencji oraz opisu sprawy.

3. Reklamacje będą rozpatrywane pisemnie w ciągu 14 dni od daty otrzymania reklamacji. Użytkownik otrzyma odpowiedź na adres mailowy wskazany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub pisemnie, jeśli reklamacja została złożona pisemnie.

4. Usługodawca informuje, że po zakończeniu postępowania reklamacyjnego Użytkownik będący Konsumentem niezadowolony z jego rozstrzygnięcia ma prawo złożyć wniosek o polubowne pozasądowe rozstrzygnięcie sporu do arbitra – podmiotu uprawnionego wyznaczonego przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta. Usługodawca nie ma obowiązku poddać się pod rozstrzygnięcie tego organu o czym poinformuje Użytkownika najpóźniej w dacie  zgłoszenia takiego wniosku.

§6
Informacje prawne

1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione w związku z wykorzystaniem informacji prezentowanych w ramach Platformy w jakichkolwiek okolicznościach, jak również za skutki podjętych na tej podstawie decyzji.

2. Usługodawca nie gwarantuje niewadliwego i nieprzerwanego dostępu do zasobów Platformy oraz że pozyskane informacje sprostają oczekiwaniom Użytkownika co do ich merytorycznej zawartości i przydatności. Usługodawca zastrzega sobie prawo do jednostronnego decydowania o zawartości Platformy, dokonywania w nim zmian i modyfikacji, zawieszenia lub wycofania danego elementu Platformy.

3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za informacje, opinie, komentarze rozpowszechniane przez Użytkowników na stronach Platformy oraz za szkody wynikłe ze zdarzeń pozostają poza jego kontrolą, a w szczególności naruszenie przez Użytkowników praw osób trzecich jak i przepisów powszechnie obowiązujących.

4. Wszelkie nazwy, znaki towarowe/firmowe, opisy występujące na Platformie podlegają ochronie.

5. Platforma oraz jej zawartość objęte są ochroną wynikającą z ustawy prawo autorskie i prawa pokrewne. Kopiowanie i rozpowszechnianie, wykraczające poza własny użytek osobisty, może odbywać się tylko po uzyskaniu uprzedniej, pisemnej zgody  Usługodawcy i jedynie we wskazanym zakresie.

6. Zarejestrowani Użytkownicy Platformy wyrażają zgodę na przesyłanie informacji oraz komunikatów drogą poczty elektronicznej i z użyciem telefonii cyfrowej oraz uznają je za skutecznie doręczone.

7. Wszelkie zmiany Regulaminu wprowadzane przez Usługodawcę będą zamieszczane na Platformie.

8. Zmiany Regulaminu są wiążące dla nowych użytkowników od momentu ich zamieszczenia na Platformie.

9. Prawa i obowiązki Użytkownika nie podlegają przeniesieniu na osobę trzecią bez uprzedniej pisemnej zgody Usługodawcy.

10. Regulamin będzie interpretowany w zgodzie z powszechnie obowiązującym prawem polskim.

 

Załącznik nr 1) Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość

 

Regulamin wchodzi w życie z dniem 01 maja 2018 r.

 

 

 

 

Polecamy

 

 

 

 

WORTAL - Grzyby.Grzybnia.pl
DODAJ SWOJĄ FIRMĘ DO BAZY FIRM
Partnerem wortalu jest SPYRA - Laboratorium Grzybni. Copyright © 2004-2018